เช็คชื่อเข้าเรียน

นักเรียนสามารถเช็คเวลาเรียน และคะแนนเก็บได้ในเมนูนี้โดยเลือกห้องของนักเรียนเองค่ะ
หากมีข้อสงสัยในการเช็คชื่อหรือคะแนนเก็บ  หรือยังไม่สอบเก็บคะแนนตัวชี้วัดใด 
ให้นักเรียนรีบดำเนินการแก้ไขด่วนนะคะ
                      
                                                                  ครูกาญจนา  เจิมทองหลาง
                                                Facebook  : https://www.facebook.com/kru.kanjana
Comments