วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ ประสานชุมชน ดำรงตนตามเอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
สร้างความพร้อมตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติและสากล
Comments